Desenvolupar el turisme smart als municipis valencians. 

Informació
bàsica

Durada del curs: 25 hores

Dates: 21, 26, 28 d’abril i 2 i 4 de maig

Horari: de 9 a 14 hores

Nombre màxim de participants: 50

Modalitat: Telepresencial. Obligat tindre la càmera encesa

Descripció
del curs

El curs de Smart Tourism és una formació que busca capacitar als professionals del sector turístic per a aplicar les tecnologies digitals per millorar l’experiència del turista i la gestió dels destins turístics.

Aquesta formació inclou coneixements sobre la gestió sostenible del turisme, l’ús de les tecnologies digitals, com la intel·ligència artificial, la ciència de dades i altres eines per a la millora dels serveis turístics. El curs també fomenta la integració de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental en el disseny de productes turístics i en la gestió dels destins. A través d’aquesta formació, els professionals del sector turístic poden estar al dia en les tendències del turisme intel·ligent i sostenible, i millorar la seva oferta de serveis, així com la competitivitat del seu destí.

Professorat

Francesc Miralles Borrell, jurista i politòleg, es dedica professionalment a la consultoria en comunicació i en polítiques públiques per a partits, empreses i institucions. Ha escrit De Ciutadans a Ciudadanos, la otra cara del neoliberalismo (Akal, 2015) i distints capítols en obres col·lectives. Copresenta el podcast Greuges Pendents i col·labora habitualment en mitjans com Àpunt, LevanteTV, ElDiarioes, CTXT, El Temps i Valencia Plaza.

Andrea Kruithof Ausina, és politòloga, experta en anàlisi de polítiques públiques -amb l’enfocament posat en el desenvolupament local, les polítiques d’habitatge i de turisme, entre d’altres- des d’una perspectiva territorial i en treball amb dades, orientat a organismes públics de distinta escala. Actualment és tècnic de projectes a la Universitat de València, però ha treballat també com a consultora per a organismes públics i privats i com a col·laboradora en mitjans de comunicació.

Objectius
generals

Comprendre les oportunitats i reptes del smart tourism en el desenvolupament local i la gestió dels destins turístics.

Conèixer les tecnologies i les eines de la ciència de dades aplicades al turisme i la seva utilitat en la presa de decisions.

Capacitar als tècnics municipals per al disseny i la gestió de projectes de smart tourism a nivell local.

Identificar i promoure la integració de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental en el desenvolupament de projectes de smart tourism.

Contingut
del curs

Sessió 1: Perspectiva crítica del turisme.

Introducció al turisme com a fenomen social i econòmic.

Anàlisi de les conseqüències positives i negatives del turisme en el desenvolupament econòmic, social i ambiental.

Estudi de casos que mostren els impactes del turisme en diferents regions i comunitats.

Sessió 2: Definició de smart tourism amb elements socials.

Conceptualització del smart tourism com a model de turisme sostenible que utilitza la tecnologia per millorar l’experiència dels turistes i la gestió dels destins turístics.

Anàlisi de les implicacions socials, culturals i polítiques del smart tourism.

Exemple de destins turístics que han adoptat el model de smart tourism de manera sostenible i inclusiva.

Sessió 3: Ús bàsic de la ciència de dades.

Introducció als conceptes bàsics de la ciència de dades i la seua aplicació en el turisme

Recopilació i anàlisi de dades de turistes per comprendre les seues necessitats i preferències Identificació d’oportunitats per millorar l’experiència del turista mitjançant el coneixement de les dades.

Sessió 4: Desenvolupament d’un producte turístic smart i sostenible.

Identificació d’oportunitats per desenvolupar un producte turístic smart i sostenible en un destí concret.

Creació d’un pla de negoci per al producte turístic, tenint en compte la seva sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

Implementació del producte turístic i avaluació del seu impacte en el destí.

Sessió 5: Pràctica i conclusió final.

Presentació dels projectes de desenvolupament de productes turístics smart i sostenibles per part dels estudiants.

Discussió crítica dels projectes i dels reptes i oportunitats del smart tourism.

Conclusió final del curs i reflexió sobre el paper dels professionals del turisme en la construcció d’un model de turisme sostenible i inclusiu.

FORMACIÓ INNOVADORA LOCAL

Desenvolupar el turisme smart als municipis valencians.